JÄRFÄLLA BRODERIET BARKARBY

SYDÖSTRA JÄRFÄLLA
MOTIV FRÅN BARKARBY & SKÄLBY

Research, mönster och broderi:
För publicering av namn erfordras
godkännande av berörda personer.
Stockholm Quality Outlet:
Stockholm Quality Outlet öppnades 1998 och under 2000-talet har ett antal affärer tillkommit. Av och påfarter från E18 har anlagts för att underlätta för bilburna kunder.
IKEA:
Ikeas varuhus öppnades 1993 som första byggnad i ett planerat affärscentrum.
Barkarby flygfält:
De första flygningarna från Barkarby skedde redan på 1910- talet och vid första världskriget anlades ett militärt flygfält här. F8 inrättades 1938. I början av 60-talet ersattes jaktplanen av transportplan och räddningshelikoptrar och Barkarbyfältet upphörde sedan att vara militärt flygfält 1994.
Igelbäcken:
Igelbäcken är ett smalt vattendrag, som slingrar sig mellan fälten, från Säbysjön till Ulriksdals slott och mynnar ut i Edsviken. Bäcken klassas som naturreservat. Där lever nämligen den ovanliga fisken Grönlingen, som är listad och hotad som sällsynt ryggradsdjur i Sverige. Fisken är drygt 10 cm lång och nattaktiv.
Järfälla kyrka:
Järfälla kyrka byggdes i slutet av 1100-talet och är därmed tillsammans med Bromma och Spånga kyrka Stockholmstraktens äldsta. Dopfunten i sandsten är det ända bevarade föremålet från denna tid. En Anna - själv - tredje-skulptur i koret är från 1500-talet. Den har varit målad och är troligen ett svenskt arbete.
Omkring 1300-talet eldhärjades kyrkan och genomgick då en omfattande ombyggnad, då bl.a. den järnbeslagna dörren med fabeldjur och kors kom på plats.

På kyrkogården söder om koret står ett kuriöst gravmonument i form av en pyramid. Den uppfördes 1757 för greve Olof Adlerberg på Säby.
Tingshuset:
Tingshuset byggdes under 1700-talets första hälft. Här dömdes "Lasse-Maja" när han stulit bl.a. Järfälla Kyrkas silver 1812.
Krogen Lasse Maja vid Barkarby torg:
Redan 1671 fick Jakobsbergs och Skälby gårdars ägare Britta Cruus tillstånd att starta gästgiveri med skjutshåll i Barkarby vid korsningen av landsvägen Stockholm - Enköping och häradsvägen Sollentuna - Svartsjölandet. Eventuellt kan den låga sydvästra delen av byggnaden vara ursprunglig men huvuddelen byggdes på 1770-talet och renoverades på 1830-talet till nuvarande utseende.  Den utvändiga locklist-paneleringen och invändig modernisering utfördes 1969.
Häradsvägen:
Den gamla Häradsvägen går mellan Tingshuset och värdshuset. I det sydvästra hörnet av tingshustomten står en liten sten med namnet Wärsta gård i Spånga skötte väghållningen hit.
Fruns backe:
Fruns backe vid Järfällavägen är ett gravfält från yngre järnäldern med ca 70 gravar Varifrån namnet kommer är ej bekräftat.
Grytan:
Sydost om Skälby gård ligger i en sluttning en liten knuttimrad stuga. Stugan har en utgrävd källare och skorstenar i hörnorna, Säkert därav namnet Grytan. Den var tidigare arbetarbostad med används numera vid kulturella aktiviteter för pensionärer och barn, speciellt från närbelägna Skälbyskolan.
Transformatorstationen:
År 1919 byggdes Järfällas första transformatorstation i Ormbacka.
Denna har sedan år 1918 handhafts av Järfälla Elektriska Distributionsförening (40 personer andelsägare). 1951 övertar AB Järfälla Elverk eldistributionen för 265500Kr. Transformatorstationen står kvar som ett minnesmärke. Nu vaktas den av får och baggar.
Trädgårdsmästerier:
Det visade sig att jorden i Järfälla var god för växthusodlinng. Det var särskilt vid Sälby. Ormbacka och Vattmyraområdet, som lämpligheten var god. De flesta växthusen har nu försvunnit och det beror på att större företag och bostadsfirmor har köpt upp marken i dessa områden.
Runstenarna:
De två runstenarna vid Ormbacka omnämnes redan år 1682. Den mindre av runstenarna(vänstra) kan man läsa att "Spjällbode och Une" lät resa stenen efter Tidkume, Ingetoras man. Stenen försvann en längre tid och det visade sig att den användts som trappsten till torpet Lindalen. Står nu på ursprungliga platsen.
På högra runstenen stod:"Helge och Holmfrid" läto resa denna sten efter "Holmfast" sin fader. Den här runstenen har aldrig flyttats.