08
HolmSvens 1930 - 1940 tal
HolmSvens Björkbacken eller Björkbacka.
Bostadshus, vinkelladugård, bagarstuga, jordkällare och fyra lador.
En sommarladugård låg fyrahundra meter bort till vänster utom bild.
Gårdsgruppen byggdes upp på 1920 talet.
Hilding Strömbäck köpte hemmanet i slutet 1940 talet av Holmsvens änka.
I fonden Hannasundet med HolmUlriks laxkällare, Holmsjöboden, Eriksjöboden, Sven Bergmans bod samt Dalpojkarnas sjöbod med brygga.
Gårdshusen och ladugård står kvar.
Endast Eriksjöboden finns idag kvar i Hannasundet.
Den gamla kärrvägen söderut genom byn kan sägas starta här på gårdsplanen och går snett ner till vänster till "Holmgården"
Till höger går en väg mot "Hannasundet" och vänsterut mot sommarladugården under "Dalbacken".


HolmSvens Vy från Syd
09
Holmgården våren 1932
Holmgården: Bagarstuga, boningshus, stolpbod, ladugård och sommarladugården till höger.
Smedjan nere till vänster. Borta till vänster rian med körvandring samt sammanbyggda kärrhus med vedbod.
Av orginalhusen står bagarstugan smedjan och stolpboden  kvar.
HolmUlrik var bonde på Holmen, han var synsk.
HolmValdemar övertog hemmanet efter HolmUlrik i slutet av 1930 talet.

Rönnören "Silverudden" i fonden.
Jönsgården bortom bäckbron
Den gamla kärrvägen genom byn som går snett upp mot höger kommer från "HolmSvens" och fortsätter över bäcken bort  till "Jöns" och "Josef's"
Vägen ut mot höger går till "Feton" och Eriksgården. Vägen ut mot vänster går både till "Häggholmen" och "Hannasundet"


Holmgården Vy från Nord
11
Skatagården 1930 tal
Två boningshus, ladugård, bagarstuga, , vedbod och ria.
Bagarstugan brann ner till grunden i tidigt 1940 tal men återuppbyggdes.
Stolpboda, den andra i byn med dubbla utrymmen, revs på 1950-talet, liksom gamla boningshuset i rött.
Gröna boningshuset revs på 1980 talet liksom rian med körvandring.
Bönhuset och mangelboden var byagemensamma.
Den gamla kärrvägen genom gårdsplan kommer närmast från "Josef's" och går vidare via "Skatabacken" mot Gretsholmen.

"Skatan" är benämningen på en bortre-, sista- eller yttersta plats. Från fornsvenskan i betydelsen spets -udde.


Skatan Vy från Nord
10
Jöns och Josefs gårdar 1940 tal
"Jönsgården" till vänster med vedbod, lada, ladugård och dass.
Till höger "Josefsgården" med vinkelladugård, bagarstuga, vedbod, stolpbod och ria.

Tillsammans med "Skatagården utgör dessa två gårdar del av grundbebyggelsen i byn.
I fonden längst upp; Stenarbetare i Råberget byggde väg till Alholmen "Häggholmen" samt reste där ett omklädningsskjul med brädgång ned till stranden där de badade.
Den gamla kärrvägen genom byn som går förbi Jöns och Josefs kommer närmast från "Holmen" och fortsätter till höger mot "Skatan", den hade varit livsnerven genom hela byn i århundraden. Kärrvägen förlorade helt sin betydelse när nya vägen genom byn stod klar i mitten av 1950 talet.
Vägen ner i bild går till "Lundbäcksgården" i övre byn.


Jöns och Josefs Vy från Väst
12
Gretsholmen 1940 tal
Gretsholmen med bagarstuga ladugård och ria. Rian är riven pga. dragningen av nya vägen genom byn.
Huset på Gretsholmen uppfördes av Bergman & Hummel som ersättning för bostaden GretsholsAugust hade på Stora Bergholmen, när sågverket startades där år 1896.
Fem sjöbodar vid stranden. Från vänster Lundbäcksgubbens sjöbod som revs på sent 1940 tal. Svanbergs sjöbod med brygga där kustbåten med handelsvaror lade till, sjöboden revs på 1940 talet.
SkataAdolfs sjöbod vid piren, hade loft på bägge sidor. Sjöboden togs ner och flyttades på 1970 talet ev. till Risön.

Yttre sjöboden ute på piren uppfördes av Svanbergs när landhöjningen blivit för besvärande.
Sjöboden till vänster på piren, närmast gällstängerna, uppfördes av byns siste indelte soldat Isac A. Silver.
Trots rådande förbud sköt Isac våränder i bäckmynningen genom en lucka på sjöbodens bakvägg.
Båda sjöbodarna används idag.
Vägen nerför "Skatabacken" kommer från "Skatan och passerar Gretsholmen och går vidare till vänster till "Svanberg's"


Gretsholmen Vy från Syd
13
Svanbergsgården 1940 tal
Svanbergsgården med stolpbod, boningshus , ladugård och kärrhuset för kördon, samt 1700 tals bagarstugan där tunnbröd har bakats in i nutid. Endast bagarstugan finns kvar idag.
Nere till höger "Rauls"
Gamla bastun på väg bort mot "Elofs" under Loitiberget.
Isac Silver, byns siste indelte soldat, timrade upp huset åt Elof och Agnes. Isac timrade med laxknutnig i knutarna, vilket var något nytt i byn.
Sigvards garage och "Hjelms" uppe i fonden.
Elofs, Rauls och Hjelms finns kvar.
Den gamla kärrvägen över gårdsplanen kommer  närmast från "Gretsholmen" och fortsätter åt vänster mot "Silvers"

Svanbergsgården Vy från Ost
14
Soldattorpet "Silvers" 1940 tal
I centrum ovan byavägen det gamla soldattorpet där indelte soldaten Isac A. Enberg flyttade in i mitten av 1890 talet.     Isac erhöll soldatnamnet Silver och blev roteböndernas siste indelte soldat när indelningsverket efter 250 år ersattes av allmän värnplikt året 1901. "Silversgubben" Isac var smed och knycklade till en och annan järntene åt byns bönder.
Till vänster ladugården med boda, samt smedjan och där bortom låg sommarladugården. Ovanför sommarladugården ska gamla grunden efter "Gammel Otts" ligga. Lilla stolpbo- dan ovan vägkorset. Ovanför till höger intill vägkorset stod
gammalt ett timrat större uthus. När systemet med indelta soldater upphört, ansåg rotebonden på Lundbäcksgården att huset skulle återgå till honom varför det flyttades och användes där som vedbod in på 1980 talet.

Isac byggde senare ett nytt bostadshus åt sig som låg i centrum precis hitom byavägen. Det huset knutade han med laxknut, så huset hade inte några utstående knutar.
På 1930 talet timrade Isac upp huset åt Elof Strömberg under Loitiberget. Han timrade även detta huset med laxknutar. Laxknutning var ett nytt inslag i husbygge i byn.
Isacs söner, Sigvard till vänster och Edgar till höger. Området bakom Sigvards hus och ner mot sjön kallades gammalt tillbaks för "Rodden". I fonden Sigvards garage
samt "Hjelms"
  Vägen upp i backen kallades "Silversbacken"
Den gamla kärrvägen genom byn kommer närmast från "Svanbergs" och går
över Isacs gårdsplan och fortsätter till vänster mot "Robert's".


Silvers Vy från Syd Ost
16
Silverudden 1940 talet
Rönnören eller "Silverudden" med boningshus ladugård och ria. Till höger vedbod.
Boningshuset på Silverudden uppfördes år 1894 av byns rotebönder åt änkan efter knekten J.A Sandberg med soldatnamnet Silver. Änkan flyttade in i huset med sex barn.
Som synes är denna gårdsplats mycket vackert belägen på udden ner mot sjön.
Strax bortom rian fanns ett fiskeställe för småryssjor som ingick i byns turordningslista, och som behöll sin betydelse för tidigt vårfiske av sik och abborre in på tidigt 1950-tal.

Den nye soldaten Isak A. Enberg flyttade så in i det tomma soldattorpet mitt i byn, och Isak erhöll också soldatnamnet Silver, se bild 14.
I byn Vånafjärden finns sålunda två skilda soldatsläkten, båda med tillnamnet Silver.

Systemet med indelta soldater ersattes efter 250 år av allmänna värnplikten år 1901.
Av ursprungshusen återstår endast rian. Silverudden bebos idag av en sonsonson till knekten J.A.Silver. Vägen till Silverudden kommer från "Roberts".

Det ansågs att Vånafjärden var för litet för att hålla både soldat och soldatänka och det föll på Ömans på Näsbyn att tillhandahålla en gärda.
Änkan tilldelades så lite jord, dels långa lindan från "Valters" ut mot Silverudden benämnd "Ömanstorp", samt "Lundbäcksgärdan" vid Kalle Olssons och en del myräng på Lampen. Dessutom bröt man upp en liten yta upp i backen bakom huset.
Änkans äldste son, Axel Silver friköpte "Ömanstorp" av Ömans, men fick ej överta Lundbäcks gärdan som därmed helt återgick till Lundbäcks.
 
Silverudden Vy från Nord
17
Risnäs 1940 tal
Hilding Strömbäck's nere till vänster och till höger "Risnäset" Simon Strömbäck's.
Boningshus ladugård vedbod bagarstuga och stolpbod bakom bagarstugan, som under 1940 talet flyttades från Bergholmen.
"Gamla Risnäs" uppe till vänster. Bostadshus ladugård med dass samt vedbod/uthus och gamla bagarstugan.
På gamla Risnäs bodde GammalEmma och LillEmma. De led båda av hälta, den ena på höger den andra på vänster ben.
Fotbollsplan hitom Gamla Risnäs
Den gamla byavägen genom Risnäsgårdarna som går mot vänster fortsätter mot Käppvallen, och vägen uppåt mot Ryftan och fortsättningen mot Vikmanholmen.


Risnäs Vy från Ost
15
Roberts 1940 tal
I centrum "Roberts" eller "Nils Fredriks" med boningshus bagarstuga och ladugård.
Överst till höger "Simon Fredrikssons".
Simon och yngsta dottern omkom i en tragiskdrunknings- olycka vid badstranden Svedjesanden "Svirisanden" bakom Rågholmen.
Närmast "Valter Silvers" med boningshus och båtverkstad.
Valter byggde bl.a. HolmValdemars sista fiskebåt  som gick många fisketurer ut till laxfisket vid Lilla Trutskär.
Valter var hängiven fiskare.
Bortom båtverkstan står Laestadianska bönhuset , som byggdes av personer i den trosinriktningen då de ej kände sig välkomna i det andra bönhuset mitt i byn.
Den gamla kärrvägen genom Robert's kommer närmast från Silver's och fortsätter till vänster mot Risnäset.
Åkern nere till vänster kallas Ömansgärdan.
Vägen till "Silverudden" ner till vänster.

Roberts Vy från Ost
19
Korsnäsgårdarna 1940 tal
Korsnäsgårdarna, de sista gårdarna i söder längst ner i byn.
Närmast till vänster Einar Strömberg's, boningshus och ladugård.
Överst "Backen" eller "Sigurds" med boningshus och ladugård.
Vägen till vänster går mot ängsgärdan "Sanden" samt "Svirisanden" som ligger bakom Rågholmen.
Till höger "Ernst Strömberg's" med boningshus ladugård och ria.
I rians högra utrymme hade gårdens pojkar en fiskjusunge.
En höjdpunkt var att få se fågeln "skjuta" sitt träck tvärs över utrymmet in i motsatta väggen.
Projektet havererade när fågeln bröt sin ena vinge.
Den gamla byavägen förbi rian kommer ner från Ryftan och går till vänster bort mot Karlsborg.


Korsnäs Vy från Ost
18
Käppvallen 1940 tal
Käppvallen med boningshus bagarstuga ladugård stolpboda och vagnslidre.
Bagarstuga och stolpboda står i orginal kvar.
I bakgrunden: Korsnäs till vänster och Kalle Olssons till höger
Vägen in till gården kommer närmast från "Risnäsgårdarna"
Käppvallen Vy från Ost
 

       Nedre byn är de gårdsgrupperingar som låg utefter den nedre gamla kärrvägen genom byn.
       Det var nedre byns livsnerv och den passerade de större bondgårdarna och då ofta över
       själva gårdsplanen.        
       Tvärförbindelser fanns här och där mellan övre och nedre byn
       Kärrvägarna kallades byaväg och de band samman norra och södra delarna av byn.

       


20
Hannasundet 1940 tal
Hannaholmen eller Hannasundet från vänster:
-DalViktors och DalAlberts "Dalpojkarnas" sjöboda och brygga.
-Sven Bergmans sjöboda, båda två i regelvirke.
-Eriksjöbodan med gällstänger och litet skjul på baksidan.
  Eriksjöbodan  står upprustad kvar.
-Holmsjöbodan med gällstänger på sidobrygga.
Holmarna hade sitt laxfiske huvudsakligen på Lilla Trutskär.
Bild tagen i början av 2000 talet, Gällstänger på Lilla Trutskär.
Sjöboden står som museisjöbod på Kalix kaj vid kyrkan.
-HolmUlriks iskällare.
Iskällaren för lax revs i slutet av 1940 talet.Hannasundet Vy från Nord
 
  ã Upp
  ã Upp
END NEDRE BYN
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
Nedre Byn
Bild 08  Belägen i Situationsplan


Bild 09  Belägen i Situationsplan


Bild 10  Belägen i Situationsplan


Bild 11  Belägen i Situationsplan


Bild 12  Belägen i Situationsplan


Bild 13  Belägen i Situationsplan


Bild 14  Belägen i Situationsplan


Bild 15  Belägen i Situationsplan


Bild 16  Belägen i Situationsplan


Bild 17 Belägen i Situationsplan


Bild 18 Belägen i Situationsplan


Bild 19 Belägen i Situationsplan


Bild 20 Belägen i Situationsplan